Skip to main content

Kakolabackens avloppsreningsverk

Turun seudun puhdistamo Oy är en tjänsteleverantör som ägs av 14 kommuner och som erbjuder högklassiga vattenreningstjänster. Bolaget är ansvarigt för verksamhet och reningsresultat på vattenreningsverket i Kakolabacken. Syftet med användning av vattenreningsverket är att uppnå det bästa möjliga reningsresultatet. Reningsverket hanterar avloppsvatten från närmare 300 000 invånare i Åboregionen. Därtill hanterar vattenreningsverket avloppsvatten från industrierna på området.

Turun seudun puhdistamo Oy inledde sin produktionsverksamhet i början av år 2009. På Kakolabackens avloppsreningsverk hanteras allt samhällsavloppsvatten i Åboregion.

Angående frågor om vattenförsörjning ska konsumenterna ta direkt kontakt med vattentjänstverket i kommunen i fråga.

Verksamhetsområde

Kartan nedan visar Turun seudun puhdistamo Oy:s verksamhetsområde i västra Finland. Därtill är kartan märkt med kommunerna vars möjligheter att ansluta sig till verksamhetsområdet utreds.

Miljö

Det har skett en betydande ändring i havshygienen i Åbos närområden när man observerar havets kondition under år 2008 och 2011. I undersökningarna år 2008 konstaterades det att det hygieniska läget i rivningsområdena på rengöringsverk i Reso, Åbo och St. Karins var dåliga och närområdena försvarliga. I undersökningarna år 2011 hade det skett en märkbar förbättring i havområdets kondition. På rivningsområdet på Kakolabackens avloppsrengöringsverk var den hygieniska konditionen försvarlig och bra på närområden. På rivningsområdena i Reso och St. Karins rengöringsverk märkte man inte längre några effekter av avloppsvatten.

Kakolabackens avloppsreningsverk har uppfyllt miljökraven angående halter och reningseffekt i sin verksamhet. Enligt strategin strävar man efter att uppnå bättre resultat än det krävs i miljötillståndet. Det har man också lyckats med.

Bruk

Anläggningen är ett vattenreningsverk som baserar sig på kemisk och biologisk behandling av slam med fyra linjer. Reningsprocessen fungerar mycket effektivt. Vid borttagning av organiska material, fosfor och fasta material uppnås en reningseffekt om 99 procent (kravet är 95 procent) och kväveborttagningen är 79 procent (kravet är 70 procent).

Avloppsvattnet leds via tunnlar till reningsverkets inloppspumpning från två håll. Från inloppspumpning leds avloppsvattnet till gallring och sandavskiljning, där mekaniskt fasta material separeras. Vattnet, som har blivit syrefritt i avlopp, upprustas för processen genom att den leds till sandavskiljning för förluftning.

Före försedimentering tillsätts kemikalier för borttagning av fosfor i avloppsvattnet. En del av det fasta materialet i avloppsvattnet tas bort i försedimentering genom att med hjälp av tyngdkraften sänka det ner till botten av tanken. Det fasta materialet innehåller rikligt med fosfor. Efter försedimentering pumpas råslammet som har samlats i slamfickorna till slamavvattning via lagertanken.

I förluftning separeras det organiska materialet och kvävet med hjälp av mikrober. Mikrober som rengör olika medel kräver olika omständigheter. Därför är förluftningen utrustad med syrerika och syrefria avdelningar. I de syrerika avdelningarna utrustas avvattnet med ren luft och i de syrefria avdelningarna blandas avvattnet med stora blandare. Kväve separeras både i de syrefria och syrerika avdelningarna, medan borttagning av det organiska materialet sker under syrerika omständigheter.

Avvattnet som har blandats med mikrobmassan, som rengör avvatten, leds till eftersedimentering för lugnande och biomassan sänks ned till botten av tanken. Med det sjunkna slammet kan man avlägsna merparten av avvattnets fosfor, och det klarnade vattnet fortsätter sin väg vidare i reningsprocessen. Det separerade slammet leds tillbaka till förluftning som returslam. Överskott avlägsnas från processen genom försedimentering.

Finslipning av avloppsvattnet sker i sandfiltreringen där vattnet filtreras genom en sandmadrass.

För att öka behandlingssäkerheten har reningsverket därtill en enhet med två linjer för behandling av rejektvatten. Den är avsedd för kemisk behandling av det försedimenterade vattnet under strömningshöjdpunkter.

Det renade avloppsvattnet leds till Slottfjärdens hamnbassäng i Åbo.

Det i reningsprocessen separerade slammet avtorkas med hjälp av centrifugering och lagras i siloer. Avtorkning av slammet i reningsverket är endast en liten del av slammets behandlingsprocess. Det avtorkade slammet transporteras med en tankbil till biogasverket Gasum Oy, som ligger på Toppå avfallscentral. Den egentliga slambehandlingen sker där genom rötning och efterkompostering.

I samband med Kakolabackens avloppsreningsverk har man byggt en värmepumpsanläggning. Åbo Åbo Energi Ab lagrar en del av avloppsvattens värmeenergi med hjälp av en värmepumpsanläggning. Det produceras vidare till fjärrvärme. Däremot produceras vattnet som har kylts i värmepumpen vidare till fjärrkylning.

Via länkarna till höger på sidan kan du läsa närmare information om de olika faserna i processen.

Kontaktuppgifter till personalen

VD
Mirva Levomäki
+358 40 712 6241

Jourhavande driftsmästare och kontrollrum
+358 40 712 6240

Kvalitets- och miljöchef
Jarkko Laanti
+358 40 712 6230

Våra e-mail adresser är förnamn.efternamn@turunseudunpuhdistamo.fi

Teknisk chef
Jarno Arfman
+358 40 712 6231

Kontoradministratör
Mari Laaksoharju
+358 40 712 6239