Skip to main content

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toiminta

Tutustu puhdistusprosessiin

Toiminta-alue

Alla olevassa kartassa on esitetty Turun seudun puhdistamo Oy:n toiminta-alue ja omistajakuntien omistusosuudet.
Toiminta-alueen viemäriverkoston kokonaispituus on yli 2000 km ja pumppaamoita on kaikkiaan noin 500.

Puhdistusprosessi

  • Laitos on 4-linjainen mekaaniseen, kemialliseen ja biologiseen käsittelyyn perustuva jätevedenpuhdistamo. Puhdistusprosessi toimii erittäin tehokkaasti. Orgaanisen aineen, fosforin ja kiintoaineen poistossa päästään 99 % puhdistustehoon (vaatimus 95 %) ja typenpoistoteho on yli 80 % (vaatimus 75 %).
  • Jätevesi johdetaan kahdesta suunnasta tunneleita pitkin laitoksen tulopumppaamoon. Tulopumppaamosta vesi johdetaan välppäykseen ja hiekanerotukseen, joissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti kiinteä aines. Lisäksi viemärissä hapettomaksi muuttunut vesi kunnostetaan prosessia varten lisäämällä siihen ilmaa hiekanerotuksessa.
  • Ennen esiselkeytystä jäteveteen lisätään kemikaalia fosforin poistamiseksi. Esiselkeytyksessä poistetaan osa jätevedessä olevasta kiintoaineesta laskeuttamalla se painovoiman avulla altaan pohjalle. Kiintoaine sisältää runsaasti fosforia. Esiselkeytyksen lietetaskuihin kertynyt raakasekaliete pumpataan varastoaltaan kautta lietteen kuivaukseen.
  • Ilmastuksessa tapahtuu orgaanisen aineen ja typen poisto mikrobien avulla. Eri aineita puhdistavat mikrobit vaativat erilaisia olosuhteita, minkä vuoksi ilmastukseen on tehty hapelliset ja hapettomat osastot. Hapellisissa osastoissa veteen syötetään altaiden pohjasta ilmaa ja hapettomissa osastoissa jätevettä sekoitetaan suurilla sekoittimilla. Typpeä poistetaan sekä hapettomissa että hapellisissa osastoissa, orgaanisen aineen poisto tapahtuu hapellisissa olosuhteissa.
  • Jätevettä puhdistavan mikrobimassan kanssa sekoittunut jätevesi rauhoitetaan jälkiselkeytyksessä ja biomassa laskeutetaan altaan pohjalle. Laskeutuneen lietteen mukana saadaan poistettua suurin osa jäteveden fosforista, ja selkeytynyt vesi jatkaa matkaa eteenpäin puhdistusprosessissa. Erotettu liete johdetaan palautuslietteenä takaisin ilmastukseen, josta ylijäämä poistetaan esiselkeytyksen kautta pois prosessista.
  • Jätevedenpuhdistuksen viimeistely tehdään hiekkasuodatuksessa, missä vesi suodatetaan hiekkapatjan läpi.
  • Käsittelyvarmuuden lisäämiseksi laitoksella on lisäksi 2-linjainen ohitusvesien käsittely-yksikkö, joka on tarkoitettu esiselkeytetyn ohitusveden kemialliseen käsittelyyn virtaamahuippujen aikana.
  • Puhdistettu jätevesi johdetaan Turun Linnanaukon satama-altaaseen.
  • Puhdistusprosessissa erotettu liete kuivataan lingoilla ja varastoidaan siiloihin. Laitoksella tapahtuva lietteen kuivaus on vain pieni osa lietteen käsittelyprosessia. Kuivattu liete kuljetetaan säiliöautolla Topinojan jätekeskuksessa sijaitsevalle Gasum Oy:n biokaasulaitokselle, missä tapahtuu varsinainen lietteen käsittely mädättämällä.
  • Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen on rakennettu lämpöpumppulaitos. Turku Energia  ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ottavat lämpöpumpulla jäteveteen sitoutuneesta lämpöenergiasta osan talteen ja siitä tuotetaan kaukolämpöä. Lämpöpumpussa jäähtyneestä vedestä tuotetaan kaukojäähdytystä.

Katso esittelyvideo:

Ossin matka: