Välppäys ja hiekanerotus

Laitokselle tuleva jätevesi pumpataan tulokaivosta käsittelyprosessin alkuun. Vesi kulkee ensin karkeavälppäyksen läpi, jossa 10 mm terässäleikkö erottaa jätevedestä suuremmat roskat. Karkeavälppäyksen jälkeen jäteveteen syötetään suurin osa kemiallisessa fosforinpoistossa käytettävästä ferrosulfaatti-kemikaalista.

Osa tuloviemäreistä tuo laitokselle myös sadevesiä ja sen mukana kaduilta viemäreihin kulkeutunutta hiekkaa, joten seuraavaksi jätevesi johdetaan hiekanerotusaltaaseen. Siellä hiekka ja raskas kiintoaines laskeutuu painovoimaisesti altaan pohjaan, josta se johdetaan hiekan pesuun. Hiekanerotuksessa tapahtuu myös rasvanerotus sekä jäteveden esi-ilmastus. Rasva ja kevyt kiintoaines nostetaan veteen johdetun ilman avulla pintaan ja poistetaan pintakaavintana.

Hiekanerotuksen jälkeen jätevesi kulkee vielä tiheämmän (säleväli 3 mm) hienovälppäyksen läpi jäljellä olevien pienempien roskien poistamiseksi.

Erotettu hiekka, rasva ja välpe kuljetetaan Topinojan jätekeskukseen käsiteltäväksi. Välpettä, joka sisältää myös rasvan, syntyy noin 350 tonnia vuodessa ja hiekkaa noin 50 tonnia vuodessa.

Viemäriverkosto sekä jätevedenpuhdistamon esikäsittely voivat rikkoutua tai tukkeutua jätteistä, jotka eivät viemäriin kuulu. Viemäriin saa johtaa vain pesu- ja WC-vesiä sekä WC-paperia. Kiinteät jätteet ja ongelmajätteet tulee toimittaa niitä käsitteleviin laitoksiin.