Skip to main content

UUDET VESIHUOLTOALAN TUTKIMUSYMPÄRISTÖT HERÄTTÄVÄT KIINNOSTUSTA ALAN TOIMIJOISSA

By 4.4.2022Yleinen

Yhteiskunnan ja Euroopan vihreän siirtymän tuomat muutokset ohjaavat myös vesihuollon ja jätevedenkäsittelyn kehittymistä, jolloin nykyisiä toimintatapoja tulee kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia. Kestävän vesihuollon tulisi tarjota luotettavasti ja riittävästi puhdasta talousvettä ja jätevedenpuhdistusta ympäristöhaittoja minimoiden.

Turun seudun puhdistamo Oy on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa tutkimusprojekteissa ja -hankkeissa, joissa on selvitetty esimerkiksi haitallisten aineiden esiintyvyyttä jätevesissä sekä energian talteenoton tehostamista. Puhdistamo optimoi toimintaansa jatkuvasti tarjotakseen kustannustehokasta jätevedenpuhdistusta, joka täyttää myös ympäristöluvassa määrätyt puhdistusvaatimukset. Nyt yhtiöllä on kiinnostusta laajentaa tutkimustoimintaa yhdessä sille tärkeiden toimijoiden kanssa.

 

Uudet tutkimusympäristöt tarjoavat myös alustan tuotekehitykselle

Turun seudun puhdistamo Oy:lle toteutetussa opinnäytetyössä tutkitaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle kaavaillun testauslinjaston mahdollisuuksia ja siihen liittyviä riskejä. Opinnäytetyön keskiössä on testauslinjastosta kiinnostuneiden sidosryhmien kartoitus, joka toteutettiin kyselytutkimuksena ja haastatteluilla. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää varsinaisen hankesuunnittelun tukena.

Haastattelukysymykset lähetettiin 60 vastaanottajalle, jotka edustivat sekä toimeksiantajalle jo valmiiksi määriteltyjä että mahdollisesti uusia sidosryhmiä. Vastauksia saatiin yhteensä 38 kappaletta ja kyselyn vastausprosentti oli kokonaisuudessaan yli 60 %. Hankkeesta kiinnostuneita sidosryhmiä oli yli puolet kyselyn vastaajista.

Kyselytutkimuksessa saatujen vastausten perusteella testauslinjastolla on potentiaalia kasvaa monipuoliseksi tutkimuskeskukseksi, joka kokoaa yhteen alan eri toimijoita. Linjastolle nähdään eri käyttökohteita ja mahdollisuuksia, mutta toisaalta tunnistetaan myös siihen liittyviä riskejä. Testauslinjasto edistäisi esimerkiksi tuotekehitystä antamalla turvallisen alustan testata ja kehittää laitteistojen sekä prosessien toimintaa eri tilanteissa häiritsemättä puhdistamon varsinaisia puhdistusprosesseja.

Hankkeen tuomia potentiaalisia hyötyjä nähdään myös sidosryhmien liiketoiminnan kannalta tukevina tekijöinä. Hanke voisi olla ponnahduslauta yrityksille kasvattaa tunnettavuuttaan Suomessa, jolloin asiakaskunta laajenisi vaikuttaen myös suoraan yrityksen liikevaihtoon. Linjasto antaisi myös uusia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle ja koulutusyhteistyölle, jolloin osaavaa henkilökuntaa olisi tarjolla myös tulevaisuudessa.

Testauslinjastosta saadun datan ja tutkimustuloksien pohjalta voidaan punnita uusien investointien kannattavuutta ja vaikutuksia puhdistusprosesseissa. Linjastosta saatujen tutkimustulosten avulla voitaisiin puuttua entistä tarkemmin myös Saaristomeren kuormitukseen, joka on lähtöisin puhdistetusta jätevedestä. Toimivan vesihuollon ja jätevedenpuhdistuksen järjestäminen on välttämättömyyspalvelu terveelliselle yhteiskunnalle ja ympäristölle. Sen merkittävyys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä.

 

Hannele Fredriksson