Skip to main content

MAAILMAN VESIPÄIVÄ 22.3. – PUHDISTAMON TARKKAILUT

Saaristomeri

Maailman vesipäivän 22.3.2021 kunniaksi esittelemme Kakolanmäen puhdistamon puhdistustuloksia ja puhdistamolla viikoittain tehtävää käyttö- ja päästötarkkailua. Puhdistamon vuosiraportti vuodelta 2020 on luettavissa puhdistamon internetsivuilta. Vuonna 2020 puhdistustulos oli erinomainen: puhdistamolle johdetun jäteveden orgaanisesta aineesta poistettiin 99 %, fosforista 99 % ja kokonaistypestä 86 %. Tehokkaan puhdistuksen ansiosta Turun merialueelle päätyi orgaanisen aineen osalta 250 tonnia, fosforin osalta 6,6 tonnia ja kokonaistypen osalta 170 tonnia vähemmän kuormitusta kuin mitä ympäristölupa edellyttää.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristö tutkimus Oy (LSvyt) on vastannut Kakolamäen puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun näytteenotto-, laboratorio- ja raportointipalveluista jo puhdistamon käyttöönotosta lähtien. LSvyt vastaa myös puhdistamon osakaskuntien jätevesien kuormitustarkkailusta sekä puhdistamon omaehtoisesta hajutarkkailusta Port Arthurin alueella. LSvyt tekee lisäksi puhdistamon vesistövaikutusten tarkkailua, joka on osa Turun edustan merialueen yhteistarkkailua.

Jätevesinäytteitä noudetaan puhdistamolta kolme kertaa viikossa ja osakaskuntien jätevesien laatua tarkkaillaan kaksi kertaa kuukaudessa. Jätevesinäytteet analysoidaan LSvyt:n FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa. Käyttö- ja päästötarkkailun näytteenottotyöstä vastaavat kenttämestarit. Tarkkailutulosten raportoinnissa prosessi-insinööriä avustaa ympäristösuunnittelija. ja biologi vastaa vesistötutkimusten raportoinnista.

LSvyt:n tekemä käyttötarkkailu toimii puhdistamon prosessivastaavien tekemän puhdistustyön tukena. Käyttötarkkailulla seurataan puhdistamon osaprosessien toimintaa ja puhdistustulosta, lisäksi tuloksia käytetään puhdistamon online-mittausten kalibroinnissa.

Päästötarkkailulla seurataan, onko puhdistustulos ympäristöluvan puhdistusvaatimusten mukainen. Päästötarkkailussa seurataan myös vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintymistä jätevesissä sekä puhdistamolla syntyvän lietteen laatua. Päästötarkkailun tulokset raportoidaan valvovalle viranomaiselle Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja muille sidosryhmille.

Prosessi-insinööri Nina Leino Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:sta vastaa Turun seudun puhdistamo Oy:n tarkkailututkimusten toteutuksesta ja raportoinneista. Kakolanmäen puhdistamon vaiheet ovat tulleet tutuiksi Nina Leinolle jo ennen puhdistamon käyttöönottoa. Nina meni kesätöihin Turun Vesiliikelaitoksen keskuspuhdistamolle vuonna 2006, kun Kakolanmäen puhdistamon maanalaisia tiloja louhittiin, ja teki sinne diplomityönsä käsitellyn jäteveden hygienisointitarpeesta Kakolanmäen puhdistamolla. Siirryttyään LSvyt:lle Nina vastasi muun muassa Turun keskuspuhdistamon päästötarkkailusta ennen Kakolanmäen puhdistamon käyttöönottoa. Lisäksi Nina koordinoi Kakolanmäen puhdistamon käyttöönottovaiheessa toteutettua lähialueen asukkaista koostuvaa hajupaneelia, jonka toiminta jatkui puhdistamon ensimmäisen käyttövuoden ajan. Uransa aikana Nina on tehnyt töitä vesihuoltoalalla myös kaupallisella ja suunnittelupuolella, mutta palannut takaisin puhdistamoiden tarkkailun pariin.

– On hienoa, että yhteistyömme on jatkunut Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon koko 12-vuotisen toimintakauden ajan. Kakolanmäen puhdistamo on yksi Suomen parhainta puhdistustulosta tekeviä yhdyskuntajätevedenpuhdistamoita. Puhdistamon toimintaa on kehitetty vuosien varrella siten, että jätevedet käsitellään tehokkaammin kuin mitä ympäristölupa vaatii, vaikka puhdistusvaatimuksetkin ovat kiristyneet, Nina kertoo.

 

Nina Leino