Skip to main content

Tutkimusprojekteja ja –hankkeita,

joissa Turun seudun puhdistamo Oy on ollut mukana

EMPEREST (Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies)

Tavoite

EMPEREST-hankkeessa testataan erilaisia kehittyneitä käsittelytekniikoita, jotka auttavat poistamaan jätevedestä paremmin haitallisia aineita, kuten PFAS-yhdisteitä tai lääkeaineita.

Aikataulu

2023-

Lisätietoja

Hankeen kotisivut

Turun kaupungin 1,5 asteen elämä kampanja

Tavoite

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Se on rohkea tavoite, ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 1,5 asteen elämä on kampanja, jonka avulla Turku haluaa kannustaa asukkaita ja yrityksiä tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Teot voivat olla pieniä ja helppoja arjen tekoja, mullistavia keksintöjä tai kaikkea siltä väliltä.

Kampanja perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Aikataulu

2021-

Lisätietoja

Kampanjan kotisivut

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn

Tavoite

Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja vaikutus jätevesien käsittelyyn (JV-LÄMPÖ) hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti veden sisältämää lämpöenergiaa sekä lämmön hyödyntämisen että jätevedenkäsittelyn näkökulmasta. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2022 ja se on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta.

Aikataulu

2021-2022

Lisätietoja

https://www.hsy.fi/jatevesilampo/

Turun alueen vesiosaamisen ekosysteemin kehittäminen

Tavoite

Turun alueen vesiosaamisen ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä Turun Seudun Vesi Oy:n, Turun Vesihuolto Oy:n, Turun kaupungin, Turku Science Park Oy:n ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen koordinointia tekee PBI Research Institute.

Aikataulu

2021-2022

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

Tavoite
  1. lisätä tietoa erityisesti uusien haitallisten aineiden esiintymisestä viemäröidyissä jätevesissä sekä käsitellyissä jätevesissä,
  2. verrata yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta vesistöön johdettavan ainekuorman osuutta muihin lähteisiin,
  3. todentaa jäteveden käsittelyprosessien tehokkuus haitallisten aineiden kannalta käytössä olevissa puhdistusprosesseissa,
  4. arvioida aineiden hajoamisen ja lietteeseen sitoutumisen osuuksia puhdistamoilla,
  5. arvioida vesiympäristölle aiheutuvia riskejä jätevedenpuhdistamoiden purkuvesistöissä, ja
  6. selvittää uusien haitallisten aineiden analyysien tarkkuutta jätevesimatriisissa.
Aikataulu

2020-2021

Lisätietoja

Projektin nettisivuilta.

Mikrobiologiset altisteet vesihuoltolaitoksilla

Tavoite

Hankkeessa laaditaan ohjeistus vesihuoltolaitoksille liittyen mikrobiologisten vaarojen tunnistamiseen ja hallintaan.

Aikataulu

2021-2022

Uuden teknologian hyödyntäminen jätevedenpuhdistamon ilmastuskompressorin energiatehokkuuden sekä energiantalteenoton tehostamiseksi (ENTER)

Tavoite

Hankkeessa edistetään Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuutta sekä varautumista selvittämällä nykyisten ilmastusilmaa tuottavien ruuvikompressorien rinnalle uuden tekniikan mukaisia paineilman tuotantomenetelmiä sekä koeajamalla yhtä niistä aidossa toimintaympäristössä. Hanke on saanut Ympäristöministeriön rahoitusta.

Aikataulu

2020-2021

Yrityskylä

Tavoite

Talous ja Nuoret TAT ry:n kehittämä suomalainen Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetus- suunnitelmaan pohjautuva peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku. Yrityskylän oppimispolku mahdollistaa tutkitusti innostavan, monipuolisen ja opettavaisen kokemuksen oppilaille. Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu muodostavat toisiaan syventävän jatkumon. Yrityskylä tavoittaa vuosittain valtakunnallisesti yli 70 000 peruskoululaista.

Aikataulu

2020-2025

Lisätietoja

www.yrityskyla.fi

Nolla tapaturmaa -foorumi

Tavoite

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa. Se tarkoittaa sitoutumista ja päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Verkoston toiminnan keskiössä ovat jäsentyöpaikat. Verkostoitumalla muiden työpaikkojen kanssa saa tukea nolla-ajattelun eteenpäin viemiseksi.

Aikataulu

2012-

Lisätietoja

www.nollis.fi

Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen kiertoon (Järkki)

Tavoite

Järkki-hankkeen tavoitteena on määrittää käsittelylaitoskokonaisuus ja toimintamalli, joka mahdollistaa turvallisen, kestävän ja energiatehokkaan jätevesilietteiden ravinnevirtojen hyödyntämisen tulevaisuudessa. Hankkeessa yhdistetään lietteiden käsittelyyn kehitettyjä osaratkaisuja sekä optimoidaan logistiikan mallintamisen avulla käsittelylaitoksen kokoluokkaa ja sijaintia niin lietteiden kuin lopputuotteidenkin osalta. Hankkeessa syntyvien ratkaisumallien ympäristökestävyyttä arvioidaan elinkaaritarkasteluilla. Hanke tuottaa tärkeää taustatietoa pitäen silmällä mahdollista investointia keskitettyyn lietteidenkäsittelylaitokseen.

Aikataulu

2021-2022

Lisätietoja

www.hamk.fi/projektit/jarkki/

Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli

Tavoite

Työkalu vesihuoltolaitoksille toiminnan laadun seuraamiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi. Hanke on vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittama.

Aikataulu

2020-2021

SourceTrack – Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen

Tavoite

Hankkeessa kehitetään monikäyttöisiä ja skaalattavia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoille tulevan haitta-ainekuormituksen päästölähteiden tunnistamisen ja siten haitta-aine kuormituksen ja – päästöjen oikein kohdennettuun kustannustehokkaaseen vähentämiseen. Hankkeessa otetaan näytteitä jätevesiverkostokohteista sekä teollisuusyritysten jätevesistä. Lisäksi kumppaniyrityksistä kerätään kemikaalien käyttötiedot. Toiminnanharjoittajien kanssa yhteistyössä toteutettava hanke kehittää systemaattista lähestymistapaa arvioida jätevedenpuhdistamolle tulevien haitta-aineiden todellisia päästölähteitä ja arvioi niiden merkitystä ja osuuksia kokonaiskuormasta. Hanke pilotoi ensimmäistä kertaa Suomessa kunnallisille puhdistamoille tulevan haitta-ainekuormituksen kvantitatiivista kohdentamista eri toimialoille.

Aikataulu

2020-2021

Lisätietoja

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/sourcetrack-kaupunkien-vesien-hallinta-ja-haitalli/

Poistoputki

Tavoite

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia kasvatetaan, että puhdistamo voi tuottaa Turun seudulle laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua vuosikylmmeniksi eteenpäin. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Hanke toteutetaan asukasystävällisellä tunnelointimenetelmällä.

Aikataulu

2015-2023

Lisätietoja

https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Itämerihaaste, Turku ja Helsinki

Tavoite

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi; syntyi Itämerihaaste. Itämeri nostettiin kaupunkien strategiaohjelmaan ja Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan. Itämerihaaste kustuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä.

Aikataulu

Liitytty 2013, nykyinen toimenpidekausi 2019-2023

Lisätietoja

http://www.itamerihaaste.net/

Hulevesityöryhmä, Turku

Tavoite

Kehittää Turun kaupungissa hulevesien poikkihallinnollista organisointia, lisätä tietoisuutta, tuoda hulevedet resurssiksi kaupunkikehitykseen, edistää vesistöjen hyvän tilan saavuttamista sekä estää kaupunkitulvia ja edistää niihin varautumista.

Aikataulu

2013-

Lisätietoja

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_kaupungin_hulevesiohjelma_2016.pdf

Jätevesitutkimus: väestötason huumeiden käyttö, THL

Tavoite

Jätevesitutkimuksilla saadaan riippumatonta tietoa jätevesiverkoston alueella tapahtuvasta huumeiden käytöstä lähes reaaliaikaisesti. Menetelmää voidaan käyttää myös huumetilanteen pitkäaikaisseurantaan. Jätevesitutkimus tarjoaakin poikkeuksellisen lähestymistavan vaikeasti tutkittavaan väestötason huumeiden käyttöön.

Aikataulu

2012-

Lisätietoja

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimushttp://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_kaupungin_hulevesiohjelma_2016.pdf

SARS-CoV-2 jätevedenpuhdistamoilla, THL

Tavoite

Koronaviruksen jätevesiseurannan tavoitteena on tuottaa tietoa SARS-CoV-2 viruksen lukumääristä ja infektioiden etenemisestä edustavalla tavalla väestön keskuudessa lähes reaaliajassa. Työssä haetaan erityisesti keinoja varautua todennäköisiin uusiin COVID-19 epidemia-aaltoihin. Muutokset viruksen lukumäärässä jätevedessä verrattuna perustasoon voivat auttaa ennustamaan uuden epidemian tuloa ja etenemistä.

Aikataulu

23.04.2020 –

Lisätietoja

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sars-cov-2-jatevedenpuhdistamoillahttp://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_kaupungin_hulevesiohjelma_2016.pdf

Antibioottiresistenssitutkimus, Aalto-yliopisto

Tavoite

Selvitetään antibiooteille vastustuskykyisten geenien esiintymistä yhdyskuntajätevesilietteessä ja tavanomaisimpien lietteenkäsittelyprosessien vaikutuksia antibioottiresistenssiin. Tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia ehkäistä antibioottiresistanssia lietteenkäsittelyn prosessiratkaisuilla tai ajotapamuutoksilla eli selvitetään, mitä voidaan tehdä puhdistamolla.

Aikataulu

2020-

Lisätietoja

https://www.aalto.fi/en/school-of-engineering/solution-based-micropollutant-removal

IWAMA, UBC

Tavoite

Itämeren ravinnekuormituksen pienentäminen jätevdenpuhdistamoiden toimintaa tehostamalla.

Aikataulu

2016-2019

Lisätietoja

https://www.ubc-sustainable.net/project/interactive-water-management

ÄlykäsVesi, HSY

Tavoite

Parantaa vesihuollon resurssitehokkuutta. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena on myös rakentaa työkalut modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän hallintaan.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

https://www.hsy.fi/repa/fi/alykasvesi/Sivut/default.aspx

Ravinneneutraali kunta (RANKU) 2015-2017, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tavoite

Edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Aikataulu

2015-2017

Lisätietoja

http://www.ymparisto.fi/ranku

Energiatehokas vesihuoltolaitos, VVY ja Motiva

Tavoite

Saada vesihuoltolaitokset kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen ja toteuttamaan toimenpiteitä myös käytännössä.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

https://www.vvy.fi/files/5123/Hankekuvaus_Energiatehokas_Vesihuoltolaitos.pdf

Älykkäät vesiprosessit ja monitorointi (Älyvesi), Oulun yliopisto

Tavoite

Tutkimus vastaa alati kasvavaan globaaliin tarpeeseen monitoroida alkuaineita vedestä reaaliajassa niin kunnallisella kuin myös yksityisellä sektorilla.

Aikataulu

2016-2017

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC), SYKE

Tavoite

Tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testate pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästälähteillä.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

http://www.syke.fi/hankkeet/epic

Kemikaalien vähentäminen kampanja, VVY

Tavoite

Pyritään vaikuttamaan siihen, että kodin kemikaalit eivät päädy vesistöihin, vesihuoltolaitosten asiakkaat eivät kuormita viemäriä ylenpalttisella tai turgalla kemikaalien käytöllä sekä ohjataan oikeaoppiseen käyttäytymiseen tilanteessa, jossa vaarallinen jäte on arjessa hävitettävä.

Aikataulu

2016

Lisätietoja

http://www.pytty.fi/

NONHazCity, Turun ammattikorkeakoulu

Tavoite

Keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan, mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön.

Aikataulu

2016-2019

Lisätietoja

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/nonhazcity/

Ekotukitoiminta, Turku

Tavoite

Ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöiden tehtävänä on erityisesti kannustaaja opastaa työkavereitaan ympäristötyöhön.

Aikataulu

Jatkuvaa toimintaa.

Lisätietoja

http://www.ekotuki.net/

TSP Oy:n viemäröintialueen ylivuotojen parempi hallinta, VALONIA

Tavoite

Hankkeessa arvioidaan Turun seudun puhdistamo Oy.n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja terveyden kannalta herkillä alueilla. Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan suunnitella parempia varautumistoiminpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi.

Aikataulu

2016-2017

Lisätietoja

https://www.valonia.fi/fi/vesi/hankkeet/583171-tsp-oy-n-viemarointialueen-ylivuotojen-parempi-hallinta-hanke

KYBER-TEO, VTT

Tavoite

Kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittäminen ja tuotannon jatkuvuuden turvaaminen.

Aikataulu

2014-2016

Lisätietoja

http://www.vtt.fi/teollisuuden-kyberturvallisuus

INKA Teolliset Symbioosit, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Tekes

Tavoite

Hankkeen tuloksena saadaan puhdistamolietteen uusia kuivatusmenetelmiä sekä innovatiivisia puhdistamolietteen hyödyntämiskohteita.

Aikataulu

2015-2017

Jätevesifosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen (PProduct)

Tavoite

Tavoitteena selvittää jätevesilietteen sisältämän fosforin pitkäkestoinen lannoitusvaikutus. Selvitetään lisäksi lietteen jatkokäsittelymenetelmänä käytetyn pyrolyysin vaikutusta lietefosforin käyttökelpoisuuteen kasvintuotannossa sekä lietteen sisältämien haitallisten aineiden määriin. Lisäksi tutkitaan vaikuttaako pyrolyysi lietteen kuivauskemikaalina käytetyn polyakryyliamidin muuntumiseen akryyliamidiksi.

Aikataulu

2015-2020