Itämerihaaste, Turku ja Helsinki

Tavoite

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi; syntyi Itämerihaaste. Itämeri nostettiin kaupunkien strategiaohjelmaan ja Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan. Itämerihaaste kustuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä.

Aikataulu

2006-2018

Lisätietoja

http://www.itamerihaaste.net/

Hulevesityöryhmä, Turku

Tavoite

Kehittää Turun kaupungissa hulevesien poikkihallinnollista organisointia, lisätä tietoisuutta, tuoda hulevedet resurssiksi kaupunkikehitykseen, edistää vesistöjen hyvän tilan saavuttamista sekä estää kaupunkitulvia ja edistää niihin varautumista.

Aikataulu

2013-

Lisätietoja

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_kaupungin_hulevesiohjelma_2016.pdf

IWAMA, UBC

Tavoite

Itämeren ravinnekuormituksen pienentäminen jätevdenpuhdistamoiden toimintaa tehostamalla.

Aikataulu

2016-2019

Lisätietoja

https://www.ubc-sustainable.net/project/interactive-water-management

ÄlykäsVesi, HSY

Tavoite

Parantaa vesihuollon resurssitehokkuutta. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena on myös rakentaa työkalut modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän hallintaan.

Aikataulu

2016-

Lisätietoja

https://www.hsy.fi/repa/fi/alykasvesi/Sivut/default.aspx

RANKU, ELY

Tavoite

Edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uudi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Aikataulu

2015-2017

Lisätietoja

http://www.ymparisto.fi/ranku

Energiatehokas vesihuoltolaitos, VVY ja Motiva

Tavoite

Saada vesihuoltolaitokset kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen ja toteuttamaan toimenpiteitä myös käytännössä.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

https://www.vvy.fi/files/5123/Hankekuvaus_Energiatehokas_Vesihuoltolaitos.pdf

Älyvesi, Oulun yliopisto

Tavoite
Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

EPIC, SYKE

Tavoite

Tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testate pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästälähteillä.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

http://www.syke.fi/hankkeet/epic

Kemikaalien vähentäminen kampanja, VVY

Tavoite
Aikataulu

2016

Lisätietoja

NONHazCity, Turun ammattikorkeakoulu

Tavoite

Keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön.

Aikataulu

2016-

Lisätietoja

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/nonhazcity/

Ekotukitoiminta, Turku

Tavoite

Ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöiden tehtävänä on erityisesti kannustaaja opastaa työkavereitaan ympäristötyöhön.

Aikataulu

2013-

Lisätietoja

http://www.ekotuki.net/

TSP Oy:n viemäröintialueen ylivuotojen parempi hallinta

Tavoite
Aikataulu

2016-

Lisätietoja

Led-UV ja hapetuskemikaalit, THL Kuopio

Tavoite
Aikataulu

2017-

Lisätietoja

KYBER-TEO, VTT

Tavoite

Kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittäminen ja tuotannon jatkuvuuden turvaaminen.

Aikataulu

2014-2016

Lisätietoja

http://www.vtt.fi/teollisuuden-kyberturvallisuus

INKA Teolliset Symbioosit, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Tekes

Tavoite
Aikataulu
Lisätietoja

Jätevesifosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen (PProduct)

Tavoite

Tavoitteena selvittää jätevesilietteen sisältämän fosforin pitkäkestoinen lannoitusvaikutus. Selvitetään lisäksi lietteen jatkokäsittelymenetelmänä käytetyn pyrolyysin vaikutusta lietefosforin käyttökelpoisuuteen kasvintuotannossa sekä lietteen sisältämien haitallisten aineiden määriin. Lisäksi tutkitaan vaikuttaako pyrolyysi lietteen kuivauskemikaalina käytetyn polyakryyliamidin muuntumiseen akryyliamidiksi.

Aikataulu

2015-

Lisätietoja

Diplomityö: Puhdistamolietteen käsittelyn hankinnan laatukriteerien kehittäminen

Tekijä

Sanna Ruuhela, Tampereen teknillinen yliopisto

Vuosi

2016

Lisätietoja

https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24498

Lopputyö: Perehdytysvideo

Tekijä

Timo Närä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2017

Lisätietoja

http://www.theseus.fi/handle/10024/129560

Lopputyö: Jäteveden siirtopumppauksen energiatehokkuuden kehittäminen

Tekijä

Janne Jortikka, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2016

Lopputyö: Visuaalisen ilmeen uudistaminen

Tekijä

Sampsa Sipilä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi

2016