Itämerihaaste, Turku ja Helsinki

Tavoite: Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi; syntyi Itämerihaaste. Itämeri nostettiin kaupunkien strategiaohjelmaan ja Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan. Itämerihaaste kustuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä.

Aikataulu: 2006-2018

Lisätietoja: http://www.itamerihaaste.net/

Hulevesityöryhmä, Turku

Tavoite: Kehittää Turun kaupungissa hulevesien poikkihallinnollista organisointia, lisätä tietoisuutta, tuoda hulevedet resurssiksi kaupunkikehitykseen, edistää vesistöjen hyvän tilan saavuttamista sekä estää kaupunkitulvia ja edistää niihin varautumista.

Aikataulu: 2013-

Lisätietoja: http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_kaupungin_hulevesiohjelma_2016.pdf

IWAMA, UBC

Tavoite: Itämeren ravinnekuormituksen pienentäminen jätevdenpuhdistamoiden toimintaa tehostamalla.

Aikataulu: 2016-2019

Lisätietoja: https://www.ubc-sustainable.net/project/interactive-water-management

ÄlykäsVesi, HSY

Tavoite: Parantaa vesihuollon resurssitehokkuutta. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena on myös rakentaa työkalut modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän hallintaan.

Aikataulu: 2016-

Lisätietoja: https://www.hsy.fi/repa/fi/alykasvesi/Sivut/default.aspx

RANKU, ELY

Tavoite: Edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uudi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Aikataulu: 2015-2017

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/ranku

Energiatehokas vesihuoltolaitos, VVY ja Motiva

Tavoite: Saada vesihuoltolaitokset kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen ja toteuttamaan toimenpiteitä myös käytännössä.

Aikataulu: 2016-2018

Lisätietoja: https://www.vvy.fi/files/5123/Hankekuvaus_Energiatehokas_Vesihuoltolaitos.pdf

Älyvesi, Oulun yliopisto

Tavoite:

Aikataulu: 2016-2018

Lisätietoja:

EPIC, SYKE

Tavoite: Tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testate pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästälähteillä.

Aikataulu: 2016-2018

Lisätietoja: http://www.syke.fi/hankkeet/epic

Kemikaalien vähentäminen kampanja, VVY

Tavoite:

Aikataulu: 2016

Lisätietoja:

NONHazCity, Turun ammattikorkeakoulu

Tavoite: Keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön.

Aikataulu: 2016-

Lisätietoja: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/nonhazcity/

Ekotukitoiminta, Turku

Tavoite: Ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöiden tehtävänä on erityisesti kannustaaja opastaa työkavereitaan ympäristötyöhön.

Aikataulu: 2013-

Lisätietoja: http://www.ekotuki.net/

TSP Oy:n viemäröintialueen ylivuotojen parempi hallinta

Tavoite:

Aikataulu: 2016-

Lisätietoja:

Led-UV ja hapetuskemikaalit, THL Kuopio

Tavoite:

Aikataulu: 2017-

Lisätietoja:

KYBER-TEO, VTT

Tavoite: Kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittäminen ja tuotannon jatkuvuuden turvaaminen.

Aikataulu: 2014-2016

Lisätietoja: http://www.vtt.fi/teollisuuden-kyberturvallisuus

INKA Teolliset Symbioosit, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Tekes

Tavoite:

Aikataulu:

Lisätietoja:

Diplomityö: Puhdistamolietteen käsittelyn hankinnan laatukriteerien kehittäminen

Tekijä: Sanna Ruuhela, Tampereen teknillinen yliopisto

Vuosi: 2016

Lisätietoja: https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/24498

Lopputyö: Perehdytysvideo

Tekijä: Timo Närä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi: 2017

Lisätietoja: http://www.theseus.fi/handle/10024/129560

Lopputyö: Jäteveden siirtopumppauksen energiatehokkuuden kehittäminen

Tekijä: Janne Jortikka, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi: 2016

Lopputyö: Visuaalisen ilmeen uudistaminen

Tekijä: Sampsa Sipilä, Turun ammattikorkeakoulu

Vuosi: 2016