Yrityskylä

Tavoite

Talous ja Nuoret TAT ry:n kehittämä suomalainen Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on opetus- suunnitelmaan pohjautuva peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku. Yrityskylän oppimispolku mahdollistaa tutkitusti innostavan, monipuolisen ja opettavaisen kokemuksen oppilaille. Yrityskylä Alakoulu ja Yläkoulu muodostavat toisiaan syventävän jatkumon. Yrityskylä tavoittaa vuosittain valtakunnallisesti yli 70 000 peruskoululaista.

Aikataulu

2020-2022

Lisätietoja

www.yrityskyla.fi

Poistoputki

Tavoite

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteettia kasvatetaan, että puhdistamo voi tuottaa Turun seudulle laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua vuosikylmmeniksi eteenpäin. Hankkeen valmistuttua Turun merialueelle kohdistuva ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Hanke toteutetaan asukasystävällisellä tunnelointimenetelmällä.

Aikataulu

2015-2023

Lisätietoja

https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Itämerihaaste, Turku ja Helsinki

Tavoite

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi; syntyi Itämerihaaste. Itämeri nostettiin kaupunkien strategiaohjelmaan ja Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan. Itämerihaaste kustuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimenpideohjelmansa ja alkavan toteuttaa sitä.

Aikataulu

2006-2018

Lisätietoja

http://www.itamerihaaste.net/

Hulevesityöryhmä, Turku

Tavoite

Kehittää Turun kaupungissa hulevesien poikkihallinnollista organisointia, lisätä tietoisuutta, tuoda hulevedet resurssiksi kaupunkikehitykseen, edistää vesistöjen hyvän tilan saavuttamista sekä estää kaupunkitulvia ja edistää niihin varautumista.

Aikataulu

2013-

Lisätietoja

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//turun_kaupungin_hulevesiohjelma_2016.pdf

IWAMA, UBC

Tavoite

Itämeren ravinnekuormituksen pienentäminen jätevdenpuhdistamoiden toimintaa tehostamalla.

Aikataulu

2016-2019

Lisätietoja

https://www.ubc-sustainable.net/project/interactive-water-management

ÄlykäsVesi, HSY

Tavoite

Parantaa vesihuollon resurssitehokkuutta. Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena on myös rakentaa työkalut modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän hallintaan.

Aikataulu

2016-

Lisätietoja

https://www.hsy.fi/repa/fi/alykasvesi/Sivut/default.aspx

Ravinneneutraali kunta (RANKU) 2015-2017, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tavoite

Edistää orgaanisten ravinteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa sekä kehittää uusi Ravinneneutraali kunta -toimintamalli. Hanke on osa ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ns. Raki-ohjelmaa.

Aikataulu

2015-2017

Lisätietoja

http://www.ymparisto.fi/ranku

Energiatehokas vesihuoltolaitos, VVY ja Motiva

Tavoite

Saada vesihuoltolaitokset kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen ja toteuttamaan toimenpiteitä myös käytännössä.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

https://www.vvy.fi/files/5123/Hankekuvaus_Energiatehokas_Vesihuoltolaitos.pdf

Älykkäät vesiprosessit ja monitorointi (Älyvesi), Oulun yliopisto

Tavoite

Tutkimus vastaa alati kasvavaan globaaliin tarpeeseen monitoroida alkuaineita vedestä reaaliajassa niin kunnallisella kuin myös yksityisellä sektorilla.

Aikataulu

2016-2017

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely (EPIC), SYKE

Tavoite

Tunnistaa erilaisista päästölähteistä jäteveteen päätyviä lääkejäämiä ja testate pilot-mittakaavassa kustannustehokkaita puhdistustekniikoita suoraan niiden alkuperäisillä päästälähteillä.

Aikataulu

2016-2018

Lisätietoja

http://www.syke.fi/hankkeet/epic

Kemikaalien vähentäminen kampanja, VVY

Tavoite

Pyritään vaikuttamaan siihen, että kodin kemikaalit eivät päädy vesistöihin, vesihuoltolaitosten asiakkaat eivät kuormita viemäriä ylenpalttisella tai turgalla kemikaalien käytöllä sekä ohjataan oikeaoppiseen käyttäytymiseen tilanteessa, jossa vaarallinen jäte on arjessa hävitettävä.

Aikataulu

2016

Lisätietoja

http://www.pytty.fi/

NONHazCity, Turun ammattikorkeakoulu

Tavoite

Keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan, mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön.

Aikataulu

2016-2019

Lisätietoja

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/nonhazcity/

Ekotukitoiminta, Turku

Tavoite

Ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöiden tehtävänä on erityisesti kannustaaja opastaa työkavereitaan ympäristötyöhön.

Aikataulu

Jatkuvaa toimintaa.

Lisätietoja

http://www.ekotuki.net/

TSP Oy:n viemäröintialueen ylivuotojen parempi hallinta, VALONIA

Tavoite

Hankkeessa arvioidaan Turun seudun puhdistamo Oy.n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja terveyden kannalta herkillä alueilla. Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan suunnitella parempia varautumistoiminpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi.

Aikataulu

2016-2017

Lisätietoja

https://www.valonia.fi/fi/vesi/hankkeet/583171-tsp-oy-n-viemarointialueen-ylivuotojen-parempi-hallinta-hanke

Led-UV ja hapetuskemikaalit, THL Kuopio

Tavoite
Aikataulu

2017-

Lisätietoja

KYBER-TEO, VTT

Tavoite

Kotimaisen teollisuuden kyberturvallisuuden kehittäminen ja tuotannon jatkuvuuden turvaaminen.

Aikataulu

2014-2016

Lisätietoja

http://www.vtt.fi/teollisuuden-kyberturvallisuus

INKA Teolliset Symbioosit, Innovatiiviset julkiset hankinnat, Tekes

Tavoite

Hankkeen tuloksena saadaan puhdistamolietteen uusia kuivatusmenetelmiä sekä innovatiivisia puhdistamolietteen hyödyntämiskohteita.

Aikataulu

2015-2017

Jätevesifosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen (PProduct)

Tavoite

Tavoitteena selvittää jätevesilietteen sisältämän fosforin pitkäkestoinen lannoitusvaikutus. Selvitetään lisäksi lietteen jatkokäsittelymenetelmänä käytetyn pyrolyysin vaikutusta lietefosforin käyttökelpoisuuteen kasvintuotannossa sekä lietteen sisältämien haitallisten aineiden määriin. Lisäksi tutkitaan vaikuttaako pyrolyysi lietteen kuivauskemikaalina käytetyn polyakryyliamidin muuntumiseen akryyliamidiksi.

Aikataulu

2015-