Category

Puhdistamon töiden esittelyä

jani

Työsuojelu ja perehdyttäminen

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

Syksyllä 2018 turvallisuusvastaavana aloittanut Jani Hannula on toukokuun 2019 alusta jatkanut Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) turvallisuuspäällikkönä Kaarlo Merikallion jäätyä eläkkeelle. Janin käsissä on koko Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ja sen kaukokäyttökohteiden turvallisuuden johtaminen ja kehittäminen.

Turvallisuuden ja työsuojelun kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, eikä sen tarve poistu koskaan. Jätevedenpuhdistamon monimuotoiset olosuhteet vaativat laaja-alaista panostusta työturvallisuuteen ja perehdytykseen. Kakolanmäen sisäpuolelle rakennetusta puhdistamosta löytyy allastiloja, isoja koneita ja laitteita sekä hygieenisiä riskejä. Edellä mainittujen lisäksi luolapuhdistamosta löytyy myös suuria korkeuseroja sekä runsaasti kovia pintoja, kiveä, betonia ja terästä. Nämä olosuhteet on otettava huomioon kaikissa töissä, mitä puhdistamon luolastossa tehdään.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on yhteinen työpaikka, jossa toimii useiden eri työantajien työntekijöitä. Sekä Tsp:n omat että kaikkien puhdistamolla toimivien yhteistyökumppaneiden työntekijät perehdytetään ennen töiden aloittamista. Perehdytyksen lopputuloksena jokainen työntekijä oppii tuntemaan työympäristönsä, sen toiminnan ja siellä noudatettavat säännöt sekä vaaratekijät. Perehdyttämisestä säädetään muun muassa työturvallisuuslaissa.

Perehdyttämistä on kehitetty Tsp:ssä runsaasti vuosien saatossa ja nykyään puhdistamolla on käytössä videoitu perehdytysmateriaali, jossa perehdytettävät asiat on kuvattu luonnollisessa ympäristössään. Videoitu materiaali antaa myös joustavuutta perehdytysajankohtiin. Lisäksi video takaa perehdytyksen tasaisen laadun ja mahdollistaa asioiden esittämisen mahdollisimman helposti omaksuttavassa muodossa. Perehdytystä täydentää perehdytyslomake ja mukaan annettava tiivistelmä tärkeimmistä muistettavista asioista.

Työntekijöiden turvallisuus on Tsp:llä ensisijainen asia. Jatkuva panostaminen turvallisuuteen ja työsuojeluun onkin tuottanut tulosta Tsp:ssä, mutta työtä turvallisuuden kehittämiseksi tulee aktiivisesti jatkaa. Tulevaisuus tuo tullessaan uusia haasteita, mm. ilmastonmuutos ja kyberuhkat tulee ottaa huomioon turvallisuutta kehitettäessä (tässä linkki Vesipiste-lehteen 1/2019, jossa artikkeli aiheesta sivulla 20).

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja – Osa 4.

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon mahdollisuudet ja uhat

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

Turvallista työskentelyä

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 3. Turvallista työskentelyä puhdistamolla

Hyvä työturvallisuus on kaikkien oikeus ja nolla tapaturmaa on tavoitteemme! 

Turun seudun puhdistamo Oy:ssä työskentelyn turvallisuus on aina etusijalla. Työt tehdään riskikartoituksessa määriteltyjen turvallisuusriskien pohjalta luotujen työohjeiden ja määräyksien mukaisesti.

Puhdistamolla työskentelevät uudet henkilöt perehdytetään töihin tultaessa ja perehdytys on myös edellytys kulku- ja työskentelyluvalle puhdistamon tiloissa. Kulunvalvontajärjestelmän avulla tiedetään ajantasaisesti luolapuhdistamossa olevien henkilöiden lukumäärä.

Aina ennen töihin ryhtymistä suoritetaan vaarojen arviointi ja ennakointi työn luonne huomioon ottaen. Siisteyden ylläpito on tärkeää työn aikana. Puhdistamolla on myös työkohteita, joissa voi esiintyä palavia, räjähdysvaarallisia tai terveydelle muuten vaarallisia kaasuja. Tällöin ennen töihin ryhtymistä mitataan kaasupitoisuudet ja mittausten perusteella päätetään sopivat työmenetelmät ja tarpeelliset suojavarusteet tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä yhtenä turvallisuudessa huomioitavana erityispiirteenä on luolapuhdistamon yläpuolella Kakolanmäellä sijaitsevien rakennustyömaiden louhinta- ja räjäytystöiden aiheuttamien vaarojen tunnistaminen ja niiltä suojautuminen.

Puhdistamolla tyypillisimpiä riskejä terveydelle ovat jäteveden ja sen käsittelyprosessien aiheuttamat biologiset ja kemialliset altisteet. Näiltä suojaudutaan huolehtimalla hyvästä hygieniasta, pitämällä mm. jäykkäkouristus- ja hepatiittirokotukset kunnossa sekä käyttämällä työkohtaisesti määriteltyjä suojavarusteita.

Puhdistamolla halutaan huolehtia myös henkilöstön yleisestä työhyvinvoinnista. Hyvinvoinnin edistämiseen kuuluvat mm. jätevesiolosuhteet huomioon ottava työterveyshuolto, kannustaminen ammatilliseen lisäkouluttautumiseen sekä ammattitaitoisen henkilöstön osaamisen arvostaminen. Työtilat pidetään siisteinä ja työvälineet kunnossa, mikä edistää työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä laitoksella.

Työturvallisuuden lisäämiseksi ensiaputaitoja ylläpidetään ja henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Puhdistamolla on tarvittavissa kohteissa riittävä määrä hätäsuihkuja, ensiapuvarusteita ja muita pelastusvälineitä, jotka tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Puhdistamolta löytyy mm. kaksi defibrillaattoria, joiden käytön henkilökunta hallitsee.

Hyvän työturvallisuuden ja työviihtyvyyden toteuttaminen ei ole turhamaisuutta, vaan aitoa välittämistä henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista!

Turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikallio

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on nykyaikainen automatisoitu tuotantolaitos, jonka tehtävä on puhdistaa jätevettä. Laitoksen sadat laitteet on varustettu sähköisin liitynnöin, jotka on yhdistetty toisiinsa valtavaksi kokonaisuudeksi. Automaatiokokonaisuutta valvotaan ja ohjataan tietokoneilla. Puhdistamon automaatiosta vastaa automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari.

– Jyrki, kerrotko parilla esimerkillä, mitä automaatio mahdollistaa parhaimmillaan ja mitä monimutkaisen kokonaisuuden toimivuuden kannalta pitää huomoida?

”Automaatio on hienostunut kokonaisuus, mikä ajaa laitosta itsestään. Parhaimmillaan laitos käy omillaan, mutta luonnollisesti riittää myös töitä, joita tehdään ihmisvoimin. Ideaalitilanne on kuitenkin se, että laitoksen laitteita ohjataan, toimintaa seurataan ja tehdään prosessiohjauksen vaatimia säätöjä tietokoneella. Ennakoivalla kunnossapidolla yllättävät laiterikot pyritään minimoimaan.

Automaatio pohjautuu vahvasti tietotekniikkaan ja sen myötä tietotekniikan ja -liikenteen riskit on huomioitava. Puhdistamo ylläpitää ja kehittää jatkuvasti tietoturvaa sekä on aktiivisesti mukana kansallisissa tietoturvan kehittämishankkeissa. Yhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa mm. Huoltovarmuuskeskuksen ja VTT:n Kyber-turvallisuus hankkeet. Tietoturva-asioissa pitää olla aktiivinen, jotta puhdistamon toimintavarmuus säilyy toimintaympäristöstä riippumatta.”

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen

 

Puhdistamon käyttömestarin viikko

By | Puhdistamon töiden esittelyä | No Comments

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Puhdistamon käyttömestarina toimii vuoroviikoin osa käyttöhenkilöstöstä. Tällä kertaa käyttömestarina toimii prosessi-insinööri Jouko Tuomi.

– Jouko, kertoisitko lyhyesti, mitä käyttömestarin viikkoon kuuluu?

”Käyttömestari toimii viikon ajan laitoksen varallaolijana ja valvoo laitoksen toimintaa kellon ympäri. Automaatio huolehtii laitoksen normaaliajosta ja käyttömestari reagoi automaation lähettämiin ilmoituksiin ja hälytyksiin sekä on 24/7 valmiina tarvittaessa lähtemään puhdistamolle.

Toimistoaikoina käyttömestari ohjaa laitoksen valvomosta käyttöön liittyviä säätöjä ja kirjaa käytön päiväraportointia. Käyttömestari ohjaa laitteistoja huollon ja kunnossapidon tarpeiden mukaan. Yhteydenpito tuotantotilojen ja valvomon välillä toimii radiopuhelinyhteydellä. Lisäksi käyttömestari myöntää työskentely- ja kulkuluvat sekä valvoo puhdistamon liikennettä mm. lietteenajoa, kemikaali- ja tavaratoimituksia.”

Puhdistamon töiden esittelyä – Juttusarja

Ajankohtaista-sivulla esitellään ajoittain lyhyesti puhdistamon henkilöstön tehtäviä, palveluntuottajien rooleja ja muita puhdistamon arkisia toimintoja.

Sarjan kaikki jutut:

Osa 1. Puhdistamon käyttömestarin viikko

Osa 2. Automatisoidun puhdistamon vahvuudet

Osa 3. Turvallista työskentelyä

Osa 4. Työsuojelu ja perehdyttäminen