All Posts By

jere

wwd-2019

Maailman vesipäivä 22.3.2019

By | Yleinen | No Comments

Vesi on maapallomme kaiken elämän perusta. YK:n yleiskokous julisti vuonna 1992 maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Veden kestävä kokonaiskierto ylläpitää ja edistää maailmanlaajuista hyvinvointia ja kehitystä. Puhdas juomavesi on jokaisen ihmisen oikeus, mutta puhtaan veden yhteydessä on myös puhuttava sanitaation ja yleisen puhtauden merkityksestä osana maailmanlaajuista kehitystä ja hyvinvointia. Jätevedenpuhdistusta ja viemäröintiä kehittämällä päästään tehokkaammin eroon köyhyydestä, sairauksista ja vähennetään erityisesti lapsikuolleisuutta. (Lähde: Suomen YK-liitto www.ykliitto.fi/tapahtumat/maailman-vesipaiva)

Turun seudulla vesihuolto toteutetaan huomioiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteet puhtaan veden tuotannosta jäteveden käsittelyyn asti. Korkealaatuinen talousveden tuotanto ja jätevedenpuhdistus on turvattu seudullisella yhteistyöllä ja asiantuntevalla henkilökunnalla. Näin on rakennettu luotettavat ja kestävää kehitystä vahvistavat vesihuoltopalvelut tasapuolisesti jokaiselle seudun 300.000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle. Innovatiivinen kokonaisuus on maailman huippuluokkaa – turvallista, laadukasta, taloudellista ja ympäristöystävällistä.

Esittelyvideo Turun seudun vedentuotannosta ja jätevedenpuhdistuksesta (Turun Seudun Vesi Oy ja Turun seudun puhdistamo Oy).

Kuva: valonia

Ylivuotojen parempi hallinta

By | Yleinen | No Comments

Jätevesiylivuodot ovat poikkeustapauksia, mutta ilmastonmuutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden ennustetaan lisääntyvän, mikä voi lisätä ylivuototilanteiden esiintymisiä. Sade- ja sulamisvesistä eli hulevesistä johtuva kapasiteetin ylittyminen jätevesiviemäriverkostossa voi johtaa ylivuotilanteeseen eli verkosto-ohituksiin. Tällöin puhdistamatonta jätevettä päätyy ympäristöön ja se aiheuttaa ympäristö- ja hajuhaittojen lisäksi myös terveydellisiä riskejä.

”Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon viemäröintialue kattaa yli 2000 km viemäri­verkostoa ja 500 jätevesipumppaamoa”

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräaikaistarkastuksen yhteydessä syyskuussa 2016 keskusteltiin pitkään verkosto-ohituksista. Niiden raportointivastuu kuuluu luvan määräysten mukaisesti puhdistamolle ja merkittävistä ylivuodoista tulee ilmoittaa valvovalle viranomaiselle.

Ympäristöluvassa on edellytetty, että puhdistamoyhtiön on kehitettävä ja kunnostettava viemäröintialueen verkostoa ja oltava tietoinen viemäröintialueen ylivuodoista:

”Kaikissa puhdistamon piirissä olevien viemäriverkostojen ohijuoksutus- ja ylivuotokohdissa on oltava laitteet, jotka rekisteröivät ohijuoksutuksen ja ylivuodon kestoajan summaavasti tai muu luotettava menetelmä ohijuoksutusten määrän selvittämiseen. Ohijuoksutuksista on pidettävä kirjaa ja niistä on ilmoitettava luvanhaltijalle. Merkittävistä ohijuoksutuksista on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.”

”Mikäli viemäriverkostossa on toistuvia ohijuoksutuksia tai ylivuotoja, on viemäriverkoston haltijan ryhdyttävä valvontaviranomaisen edellyttämiin toimenpiteisiin näiden vesien varastoimiseksi tai käsittelemiseksi taikka asian hoitamiseksi niin, ettei ohituksia tai ylivuotoja tapahdu.”

Jo muutamaa vuotta aiemmin oli kehitetty selainpohjainen YlRa-seurantajärjestelmä puhdistamon koko viemäröintialueella tapahtuville jätevesiverkoston ylivuotojen seurantaan ja raportointiin. Siinä käyttäjät, eli kuntien vesihuoltovastaavat tuovat ylivuototietoa viikoittain järjestelmään päivä- ja paikkakohtaisella tasolla. YlRa-järjestelmä laskee automaattisesti ilmoitetuista ylivuotomääristä ja pitoisuuksista kuormituksen. Järjestelmä lisää läpinäkyvyyttä, kun kaikki raportointijärjestelmässä tallennetut tiedot ovat kaikkien osakaskuntien käytättäjien sekä valvontaviranomaisen nähtävissä. Raportointijärjestelmä myös tuottaa verkosto-ohituksista neljännesvuosittain tapahtuvaan viranomaisraportointiin tarvittavat tiedot.

Ylivuodon merkittävyyttä ei kuitenkaan ole tarkemmin määritetty missään. Tämän keskustelun seurauksena Turun kaupungin silloinen vs. ympäristönsuojelusuunnittelija Pekka Salminen heitti ilmoille ajatuksen ylivuotopaikkojen hotspot-kartan laatimisesta. Kuntien vesihuollosta vastaavat, Valonia, ELY-keskus ja puhdistamoyhtiö innostuivat ajatuksesta ja lopulta ideasta jalostui ”Ylivuotojen parempi hallinta” -hanke. YlRa-järjestelmä oli looginen alusta hankkeelle, koska siellä oli tiedot ylivuodoista paikkakohtaisesti ja sen käyttö oli jo vakiintunutta.

Hankkeessa arvioitiin Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja terveyden kannalta herkillä alueilla. Hankkeessa tunnistettiin herkimmillä alueilla sijaitsevat jätevesipumppaamot ja kuvattiin mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä vesistöille ja muille herkille ympäristöille kuten uimarannoille, luonnonsuojelualueille, pohjavesialueille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille.

Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan kohdentaa kunnossapito- ja saneeraustoimenpiteitä riskikohteille ja suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi. Riskien tunnistamisen lisäksi hankkeessa välitettiin tietoa hyvistä käytännöistä kuntien välillä sekä luotiin yhteistyömalli, jossa monialaisen yhteistyön avulla kehitetään parannustoimia jätevesiylivuotojen estämiseksi ja vähentämiseksi.

Laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti

Hankkeen raportti on ladattavista sekä Turun seudun puhdistamo Oy:n nettisivuilta että ELY-keskuksen nettisivuilta.

Kuva: © Valonia

Kesätöistä turvallisuuspäälliköksi

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy:n pitkäaikainen turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikallio on jäämässä eläkkeelle vappuna 2019. Kaarlon työkokemus ja merkittävä tietämys puhdistamoiden sielunelämästä, ensin Turun Keskuspuhdistamolla ja sitten seudullisella Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla, ovat vaikuttaneet puhdistamoiden toimintojen kehittämiseen ja edistäneet sitä kautta Itämeren hyvinvointia. Kaarlon tietotaito on vaikuttanut erityisesti lietteenkäsittelyn tehostumiseen sekä turvallisuuskulttuurin kehittymiseen.

Vesilaitosyhdistys on 15. helmikuuta 2019 myöntänyt turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikalliolle kultaisen ansiomerkin tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta vesihuoltoalalla.

Keskuskauppakamari on 31.1.2019 päättänyt antaa kultaisen elämäntyömerkin turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikalliolle tunnustuksena vuosien ansiokkaasta työstä maan elinkeinotoiminnan hyväksi.

Alla Kaarlon mietteitä menneistä vuosikymmenistä.

”Kesätöistä turvallisuuspäälliköksi – Miten kaikki työurallani alkoi ja eteni?

Vuonna 1971 ajelin mopolla ensi kerran silloisen melko uuden Turun kaupungin Keskuspuhdistamon portista sisään kesätöihin. Kesäisin työt siellä jatkuivat neljänä vuotena peräkkäin erinäisissä puhdistamon hoitotehtävissä.

Vakituinen työskentelyni puhdistamolla alkoi vuonna 1976 koulujen, harjoittelun ja armeijasta vapautumisen jälkeen. Alkuun tehtävät hieman vaihtelivat, mutta suurimman osan Keskuspuhdistamon toiminnan loppuajasta hoidin lietteiden käsittelyä ja siihen liittyviä laitteistoja. Jossain vaiheessa ajauduin myös henkilöstön edustajaksi ja toimin osan ajasta myös luottamusmiehenä sekä työsuojeluvaltuutettuna. Silloin turvallisuus ja työsuojeluasiat tulivat mukaan työtehtäviini kylkiäisinä.

Näiden vuosien aikana ja Keskuspuhdistamon pikkuhiljaa ikääntyessä, tuli monenlaista tekniikkaa ja ”työkulttuuria” nähdyksi ja koetuksi porukankin siellä hiljalleen vaihtuessa.

2000-luvulle siirryttäessä alettiin puuhata uutta seudullista jätevedenpuhdistamoa Turun Kakolanmäen kallioon louhittavaksi. Tämä sitten myös toteutettiin ja puhdistamo valmistui käyttöönottokuntoon vuoden 2008 lopulla. Silloin kysyttäessä ilmoittauduin vapaaehtoisena jatkamaan uuden puhdistamoyhtiön Turun seudun puhdistamo Oy:n palveluksessa.

Vuoden 2008 syyskuusta alkaen oli sitten tutustumista vielä rakennustyömaana olevan uuden puhdistamon tiloihin, sen tuleviin laitteistoihin ja prosessiautomatiikkaan. Varsinaiset puhdistamon hoitotyöt lähtivät käyntiin joulukuussa, ensin yhdellä puhdistuslinjalla ja siitä sitten pikkuhiljaa lisättynä täyteen kapasiteettiin vuosien 2009-2010 aikana.

Työni täällä Tsp Oy:ssä oli alkuun puhdistamon kokonaisvaltaista hoitoa, kuten muillakin käyttöön osallistuneilla henkilöillä. Päädyin sitten täälläkin henkilöstöedustajaksi ja mukaan työsuojelutoimintaan ensin työsuojeluvaltuutettuna. Yhtiön organisaatiossa alkoi jonkin ajan kuluttua kuitenkin tulla muutoksia erinäisistä syistä johtuen ja sen aikainen toimitusjohtajamme Timo Anttila pyysi minut puheilleen ja tarjosi minulle puhdistamon turvallisuus- ja työsuojelupäällikön tehtäviä hoidettavaksi (ehkä historiani kyseisissä asioissa osaltaan vaikutti asiaan). Pienen harkinnan jälkeen – taisi siinä pari minuuttia mennä – niin sanoin ottavani tehtävät hoidettavakseni. Tällä formaatilla on jatkettu sitten tähän päivään asti ja nyt eläkeiän tullessa vastaan tuli aika luovuttaa tehtävät seuraajalleni.

Paljon on tapahtunut turvallisuus- ja työsuojeluasioiden sarallakin näiden työvuosieni aikana. Määräyksiä on kiristelty ja ohjeistuksia parannettu. Myös työturvallisuuden kulttuurissa on tapahtunut iso muutos työurani aikana. Tänä päivänä kaikkiin töihin mennään aina turvallisuusasiat edellä henkilökunnan perehdytyksestä alkaen. Toimitilojen, käytettävän tekniikan ja suojavarusteiden kehitys on ollut huimaa näiden vuosien aikana ja kaikkea työturvallisuuteen ja ihmisten terveyteen liittyvää pidetään tänä päivänä ensiarvoisen tärkeänä asiana.

Tästä on hyvä jatkaa, mutta on yksi asia, joka kulkee aina vaan vuodesta toiseen työsuojelun ”peikkona” mukana. Henkilötasolla asenne ja suhtautuminen työsuojeluun ja sen hyvään tarkoitukseen ei aina kaikilla tahoilla vieläkään tahdo onnistua. Tämä työ näillä tiimoilla työsuojelussa ei lopu varmaan koskaan, joten tehtävää tulee varmasti riittämään jatkossakin. Hyviä lauseita kuitenkin ovat:

ASENNE RATKAISEE AINA ja HYVÄ TYÖTURVALLISUUS ON KAIKKIEN OIKEUS!

Toivotan hyvää jatkoa ja jaksamista kaikille työkavereilleni, sekä myös muille yhteistyössä kanssani olleille tahoille.

Turvallisuuspäällikkö Kaarlo Merikallio”

Kinkkutempun tulokset

Kinkkutempun ennätystulokset

By | Yleinen | No Comments

Joulun alla kerroimme Kemianteollisuus ry:n kolmatta kertaa järjestämästä Kinkkutempusta. Nyt keräyksen tulokset on julkaistu.

Vuoden 2018 Kinkkutemppu innosti ennätysmäärän suomalaisia tekemään kiertotalousteon. Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta neljälläkymmenellätuhannella, kun 185 000 kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat. Paistinrasvaa kerättiin eniten pääkaupunkiseudulta 12 120 kiloa. Lounais-Suomesta paistinrasvaa kerättiin 5 775 kiloa, mikä oli enemmän kuin Pirkanmaalta kerätyt 3 720 kiloa. Kotimaan joulukinkkujen paistinrasvoista yhteensä jopa 13 prosenttia kierrätettiin uusiutuvaksi polttoaineeksi, ja tällä määrällä voidaan ajaa lähes 18 kertaa maapallon ympäri.

Lue lisää tuloksista Kemianteollisuus ry:n sivuilta:

https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/tiedotteet/kinkkutemppu-teki-jalleen-ennatystuloksen/

toimistovastaava

Haemme kolmea kesäharjoittelijaa

By | Yleinen | No Comments

Haluatko sinä työskennellä puhtaamman Itämeren puolesta?

Haemme Turun seudun puhdistamo Oy:n käyttötiimiin kesäharjoittelijaa (3 paikkaa). Olet yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen tekniikan alan opiskelija esim. vesihuoltotekniikan, ympäristötekniikan, prosessitekniikan tai energiatekniikan alalta. Jätevedenpuhdistusprosessin ja muu tekniikan tuntemus katsotaan eduksi.

Työtehtävien pääpaino on prosessin tarkkailussa. Työtehtävä sisältää prosessin käyttöön liittyviä rutiineja kuten mittauksia ja kemikaalien lisäyksiä sekä raportointia ja erilaisia kehitysprojekteja. Kaikki työt tehdään yhteistyössä käyttötiimin kanssa. Töitä tehdään päivävuorossa ja työpaikka sijaitsee Turun keskustassa Kakolanmäellä. Työskentelykieli on suomi. Tarjoamme sinulle haastavan, monipuolisen ja mielenkiintoisen työtehtävän viihtyisässä työympäristössä. Riippuen opinnoistasi, voimme tarjota harjoittelupaikkaa ja lopputyömahdollisuuksia myös tulevina vuosina.

Lisätietoja tehtävästä antaa laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti, puh. 040 712 6230.

Vapaamuotoinen hakemus ja CV tulee lähettää 28.2.2019 mennessä osoitteeseen jarkko.laanti@turku.fi otsikolla ”Tsp kesäharjoittelija 2019”.

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.

kinkku

Kinkkurasvat hyötykäyttöön!

By | Yleinen | No Comments

Kemianteollisuus ry:n jo kolmatta kertaa järjestämä kinkkutemppu käynnistyy jälleen. Kinkkutemppu haastaa mukaan kaikki suomalaiset. Sen tavoitteena on kerätä ja kierrättää ennätysmäärä paistinrasvaa. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019, ja kierrätykseen kelpaavat kinkun paistinrasvan lisäksi myös esimerkiksi kalkkunan, kalan tai juuressipsien paistinrasvat.

Suomalaiset syövät joka joulu noin 7 miljoonaa kiloa kinkkua, jonka paistamisen yhteydessä kotitalouksiin syntyy valtaisa määrä rasvajätettä. Putkiston tukkeutumisen välttämiseksi paistinrasvoja ei saa kaataa viemäriin, vaan ne tulee laittaa ensisijaisesti biojätteeseen tai jos tämä ei ole mahdollista, sekajätteeseen.

Paistinrasvoille on keksitty myös hyödyllisempää käyttöä: niistä voidaan valmistaa uusiutuvaa dieseliä, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Kotitaloudet pääsevät kokemaan kiertotalouden helppouden pakkaamalla käytetyt paistinrasvat kartonkitölkkeihin ja tuomalla ne keräyspaikkoihin. Lassila & Tikanoja toimittaa paistinrasvat keräyspaikoilta Honkajoelle käsiteltäväksi, ja tämän jälkeen Nesteen Porvoon jalostamolle, jossa rasvaa hyödynnetään uusiutuvan dieselin raaka-aineena. Yhden kinkun paistinrasvalla voi ajaa henkilöautoa jopa kolme kilometriä.

Kinkkutemppu on todiste siitä, että kiertotalous voi olla hauskaa ja helppoa. Viime vuonna suomalaiset ylittivät odotuksemme, ja nyt on aika nostaa rimaa entisestään. Olemme tuoneet lisää keräyspaikkoja sinne, missä suomalaiset viettävät jouluna aikaa esimerkiksi kaupunkien keskustoihin ja Lapin hiihtokeskuksiin. Toivomme, että tämä innostaa yhä useamman kierrättämään kotiin kertyneet paistinrasvat. Tavoitteemme 300 000 osallistuvasta kotitaloudesta on kunnianhimoinen, mutta olemme varmoja, että se on saavutettavissa”, kertoo Kemianteollisuus ry:n valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Lue lisää kampanjasta:
Kinkkutemppu-tiedote

Kampanja-sivusto mistä voit katsoa mm. Turun seudun keräyspisteet:
http://www.kinkkutemppu.fi/

Kinkkutemppuun kannustaen Turun seudun puhdistamo Oy haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan, asiakkaitaan ja kaikkia muita sidosryhmiään kuluneesta vuodesta 2018.

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Jätevesiprofessuuri

JÄTEVESIPROFESSUURI

By | Yleinen | No Comments

Jätevesiprofessuuri edistämään kiertotaloutta

Vuonna 2018 vietetään Turun jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa ja vuonna 2019 juhlitaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon 10-vuotista toimintaa. Osana juhlavuosien tapahtumia Turun seudun puhdistamo Oy on osallistunut Aalto-yliopiston jätevesiprofessuurin rahoittamiseen. Professuurissa on 01.11.2018 aloittanut TkT Anna Mikola, joka on nimitetty Professor of Practice -tehtävään Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun yhdyskuntavesien puhdistuksen alalle. (Linkki Aalto-yliopiston tiedotteeseen)

Uuden työelämäprofessorin tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti jätevesialan tutkimusta ja kehitystä. Yhteistyöllä vesilaitosten kanssa pyritään tunnistamaan niiden käytännön tarpeista lähteviä kehitys- ja tutkimuskohteita. Puhdistamolle professuuri merkitsee toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden kehittymistä, kun kehityshankkeissa tuotettu tieto saadaan laitokselle konkreettisesti käyttöön.

toimistovastaava

HAEMME VAKITUISTA TOIMISTOVASTAAVAA

By | Yleinen | No Comments

Haluatko sinä työskennellä puhtaamman Itämeren puolesta?

Turun seudun puhdistamo Oy hakee rekrytointipalveluntuottaja Eilakaisla Oy:n välityksellä tehokasta ja organisointikykyistä toimistovastaavaa vakituiseen työsuhteeseen. Toimenkuvaasi kuuluvat monipuoliset ja vaihtelevat toimistotyöt painottuen taloushallinnon tehtäviin.

Vastaat osana hallintotiimiä mm. taloushallinnon asioiden toimeenpanosta, myynti- ja ostolaskujen käsittelystä sekä tiliöinnistä, sähköisestä arkistoinnista. Toimit yhteyshenkilönä tilitoimistoon, avustat viestintätehtävissä ja organisoit mm. puhdistamovierailuja.

Toivomme sinulta

  • kokemusta monipuolisista toimistotehtävistä, erityisesti taloushallinnosta
  • toimisto-ohjelmien hallintaa, tottumusta tietokoneen käyttöön ja kykyä oppia helposti uusia järjestelmiä
  • erinomaisia vuorovaikutustaitoja
  • haluat kehittää työtäsi
  • aktiivisuutta, omatoimisuutta, tarkkuutta sekä joustavaa tiimipelaaja-asennetta
  • vastuullista ja sitoutunutta asennetta työhön
  • kaupallista koulutusta, johon sisältyy taloushallinnon opintoja

Turun seudun puhdistamo Oy:ssä pääset työskentelemään vakavaraisessa tulevaisuuteen katsovassa yrityksessä puhtaamman ympäristön puolesta. Mukavan työyhteisön lisäksi tarjoamme myös työhyvinvointia ylläpitäviä etuuksia ja kattavan työterveyshuollon.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa Eilakaislan henkilöstökonsultti Anne Suolanko, puh. 030 6090 690 / etunimi.sukunimi@eilakaisla.fi arkisin klo 09:00-15:00 välisenä aikana.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 11.11.2018 mennessä osoitteessa https://kaislanet.eilakaisla.fi.

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Laitoksessa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan jätevedet. Lisäksi laitos käsittelee alueen teollisuuden jätevedet.

Turun päivänä kävijäennätys

Turun päivänä kävijäennätys

By | Yleinen | No Comments

Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy viettivät yhdessä turkulaisen jätevedenpuhdistuksen 50-vuotisjuhlaa. Neljä ensimmäistä vuosikymmentä puhdistusta tehtiin Turun vanhalla keskuspuhdistamolla ja nyt kymmenettä vuotta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla. Tapahtumaa juhlittiin sekä Vesilaitosmuseolla että Kakolanmäen puhdistamolla.

Turun päivä avasi kaupunkilaisille 16. syyskuuta mahdollisuuden tutustua Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon luolaan. Kiirettä piti aamusta iltaan asti, eivätkä kaikki halukkaat päässeet kurkistamaan luolaan.

Tapahtuman oli määrä aueta aamukymmeneltä, mutta aurinkoinen sunnuntai toi ensimmäiset jonottajat paikalle jo puoli yhdeksän aikoihin. Jätevedenpuhdistamon alapihaa järjesteltiin vielä vieraita varten kun ensimmäiset odottelivat Jokke Jokijunaan pääsyä.

Jono aamulla puoli kymmeneltä

Jono aamulla puoli kymmeneltä

– Meillä on tiukka Turun päivän aikataulu ja päätimme aloittaa täältä puhdistamolta, jotta varmasti ehdimme ensimmäiseen junaan, kertoi Noora Reivonen, joka saapui paikalle miehensä Matin ja poikiensa Oton ja Väinön kanssa.

Seuraavana perhe aikoi suunnata paloasemalle ja tiedekerhoon. Kauaa eivät Reivoset joutuneet odottamaan kyytiä, kymmeneltä kun starttasi ensimmäinen kierros luolassa.

Otto (4), Matti, Väinö (6) ja Noora Reivonen ensimmäisten joukossa jonottamassa junaan

Otto (4), Matti, Väinö (6) ja Noora Reivonen ensimmäisten joukossa jonottamassa junaan

Yleisömenestys

Tapahtuman aikana jätevedenpuhdistamon pihalla vieraili noin 2200 ihmistä. Jono luolaan muodostui pitkäksi jo aamun tunneilla. Luolassa vieraili päivän aikana yhteensä 1678 vierasta.

– Väkimäärä yllätti meidät vaikka varauduimme useaan kävijään. Valitettavasti kaikki halukkaat eivät päässeet tutustumiskäynnille. On erittäin hienoa, että ihmiset ovat näin kiinnostuneita jätevedenpuhdistuksesta sekä ympäristön, Itämeren ja Saaristomeren tilasta. Se on se sanoma, jota haluamme tuoda toiminnastamme esiin, Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki kertoo.

Turun päivä on puhdistamolle tärkeä tapahtuma, jolloin kaupunkilaiset näkevät, mitä laitoksessa todella tehdään. Vierailijoita kiertää puhdistamoa pitkin vuotta yhteensä noin 2000 ihmistä.

– Tällä kertaa se tuli lähes täyteen päivässä. Viime vuonna avoimien ovien aikaan meillä kävi 400 vierasta, joten on tämä päivä ollut todellinen yleisömenestys.

Yhteistyötä

Puhdistamolle jonottaville oli tarjolla virvokkeita sekä katusirkusta. Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkusopiskelijat esittivät päivän aikana akrobatiaa, jonglöörausta, puujaloilla kävelyä ja pariakrobatiaa.

– Yhteistyö sirkuslaisten kanssa on ollut erittäin hienoa. Esitykset ovat olleet näyttäviä ja varsinkin perheen pienimmät ovat pitäneet niistä Jokke Jokijunan lisäksi, Levomäki kehuu.

Emmi Takkinen vanteineen

Emmi Takkinen vanteineen

Tapahtumassa Gasum esitteli biokaasuautojaan ja biokaasun valmistusta jätevedenpuhdistamon lietteestä. Turku Energia taas oli paikalla kertomassa muun muassa puhdistamolla sijaitsevasta lämpöpumppulaitoksestaan ja Turun Vesihuolto jakoi juomapulloja.

Tunnin välein puhdistamolta lähtevä linja-auto kuljetti väkeä vesilaitosmuseolle.

Museossa vilkasta myös

Vesilaitosmuseoon päätyikin ihmisiä puhdistamon pihasta runsaasti. Tarjolla oli hernekeittoa 300 ensimmäiselle. Soppa loppui, museolla oli vilskettä ja rikkoontuipa yleisöennätys sielläkin.

– Täällä on käynyt paljon ihmisiä koko ajan. Paljon enemmän kuin odotimme. Kyllä meillä käy yleensäkin avoimien ovien aikana vieraita, mutta nyt on kyllä ollut huomattavasti enemmän väkeä kuin viimeksi, sanoo museovastaava Maria Solin.

Maria Solin

Maria Solin

Vesilaitosmuseo on syksyn aikana avoinna vieraille joka toinen sunnuntai. Paria viikkoa aiemmin ei kuitenkaan ruuhkaa ollut. Tällä kertaa puhdistamolta saapuva bussi toi väkeä sykleittäin.

– Huomaa että ihmiset ovat tulleet tänne selvästi puhdistamon kautta, kysymykset vesilaitoksesta kun ovat sen kaltaisia. Bussia on myös käytetty. Vieraita saapuu joukkioittain linja-auton aikataulujen mukaan. Myös lapsia on joukossa huomattavasti aiempia kertoja enemmän.

Museolla vieraana oleva Lea Rantanen on ajanut laitoksen ohi useasti.

– Olen monta kertaa ajatellut, että mitäköhän tuolla sisällä on. Matkalla kaupungille oli mielekästä poiketa tässä.

Rantanen lähti museolle ilman ennakko-odotuksia, mutta yllättyi näyttelyn laajuudesta.

– Tämä saattaa kiinnostaa miehiä ja insinöörejä enemmän, kun täällä on niin paljon tekniikkaa. Historiallinen nurkkaus pesusoikkoineen on kyllä mainio. Muistan samanlaisella pesseeni lapsuudessa pyykkiä saunassa. Siitä on kyllä edetty aika pitkälle, nainen nauraa.

Lea Rantanen

Lea Rantanen

Laitos kerää kehuja

Jätevedenpuhdistamolla Jokke Jokijuna ajelutti vierailijoita luolassa 26 kertaa. Kävelijöitä otettiin junamatkojen ohelle 23 ryhmää. Junaan mahtui 40 vierasta, kävelyryhmään 30. Koko ajan luolassa ajoi juna ja kierrätettiin kahta ryhmää kävellen.

Turun seudun puhdistamo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti kerää osallistujia ensimmäiselle kävelykierrokselle

Turun seudun puhdistamo Oy:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Jarkko Laanti kerää osallistujia ensimmäiselle kävelykierrokselle

Junakierrokselle osallistunut Seppo Leivo oli odotellut näkevänsä puhdistamon sisäpuolen jo jonkin aikaa.

– Näe tämän piipun kotitaloni ikkunasta ja aina ohi ajellessa olen miettinyt, miltä laitos näyttää sisältä. Puhdistamo todella vastasi odotuksia ja ehkä vielä enemmän. Onhan tämä mahtava, siisti laitos, Leivo kehuu.

Hän ei koe itseään tekniikan ihmiseksi, mutta sai hyvän käsityksen puhdistamon toiminnasta kierroksella.

– Onhan se hienoa että meillä on tällainen laitos, josta saadaan vielä kaukolämpöä- ja kylmääkin. Ja vielä käyttökelpoista jätettä. Se on kyllä ihan mahtavaa.

Seppo Leivo kuuntelemassa esitystä luolassa.

Seppo Leivo kuuntelemassa esitystä luolassa.

Juttu ja kuvat Timo Närä